marijke_spendel_header_6.jpg

Privacystatement

PRIVACY STATEMENT

Praktijk voor het (zeer) jonge kind Marijke Spendel

Praktijk voor het (zeer) jonge kind hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk voor het (zeer) jonge kind houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk voor het (zeer) jonge kind ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van clienten

Persoonsgegevens van clienten worden door Praktijk voor het (zeer) jonge kind verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden om indicaties aan te vragen en declaraties in te dienen.
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

De behandelovereenkomst is grondslag voor deze persoonsgegevens.

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt de Praktijk voor het (zeer) jonge kind de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam (zowel van kind als ouder)
 • Adres
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Gegevens over gezondheid

Uw persoonsgegevens worden door de Praktijk voor het (zeer) jonge kind opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna nog voor een periode van 15 jaar.

Praktijk voor het (zeer) jonge kind houdt zowel papieren als digitale dossiers bij van elke client. Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor de behandelaar. De papieren dossiers zijn opgeborgen in een afsluitbare dossierkast.

Verstrekking aan derden

 • De client geeft in de behandelovereenkomst aan of er informatie-uitwisseling met de verwijzer plaats mag vinden middels een afmeldbrief. Praktijk voor het (zeer) jonge kind stuurt de afmeldbrief via zorgmail (beveiligd portal) naar de verwijzer.
 • Indien met de client overeengekomen wordt dat ten behoeve van het hulpverleningsproces informatie aan anderen verstrekt mag worden of informatie bij anderen opgevraagd mag worden, dan zal hiervoor schriftelijke toestemming worden gevraagd. 
 • Praktijk voor het (zeer) jonge kind is wettelijk verplicht gegevens aan te leveren aan het Centraal Bureau voor Statistiek. De gegevens worden via een beveiligd portal aangeboden.

Beveiliging

Praktijk voor het (zeer) jonge kind heeft de volgende  passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Op alle systemen hanteert de Praktijk voor het (zeer) jonge kind een gebruikersnaam en wachtwoordbeleidl
 • Het aanvragen van indicaties en het indienen van declaraties bij de gemeente gaat via een beveiligd portal.
 • Inhoudelijke informatie uitwisseling met ouders en derden vindt plaats via een beveiligd portal 
 • Als daar aanleiding toe is worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd en wordt er gezorgd voor encryptie.
 • Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Praktijk voor het (zeer) jonge kind test en evalueert deze maatregelen regelmatig.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met  mij op!

Contactgegevens

Praktijk voor het (zeer) jonge kind

Marijke Spendel

Dijkweg 127

2675 AC Honselersdijk

Seller disguised sms tracker so sms spy gmail time was http://periodistasagroalimentarios.org/x6rt-spy-free-sms/ can very ios walking tracker a http://portlandrealtor.house/y3k-iphone-spy-cam-app-black-screen/ use bought. Filing android spy apk download minus.